آدرس جایزه کارتون ایرانی پرتغال کارتون

آدرس: جایزه کارتون ایرانی پرتغال کارتون جشنواره کشور پرتغال اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روياي تعبير نشده سرنگوني‌طلبان

جريان اصلاحات در دومين دهه حيات خود آيا با چالش و مهجوريت از سوي بدنه اجتماعي خود مواجه است؟ اين پرسشي است كه حميدرضا جلايي پور، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ا

روياي تعبير نشده سرنگوني‌طلبان

روياي تعبير نشده سرنگوني طلبان

عبارات مهم : ايران

جريان اصلاحات در دومين دهه حيات خود آيا با چالش و مهجوريت از سوي بدنه اجتماعي خود مواجه است؟ اين پرسشي است كه حميدرضا جلايي پور، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران به آن پاسخ مي دهد. او اعتقاد است كه معترضين در دي ماه به اصلاحات حمله اي نكرده اند و كمتر از پنجاه نفر از چپ هاي ماركسيست عليه اين جريان شعار داده اند و ايجاد اين پرسش را ناشي از جوسازي رسانه هاي سرنگوني طلب مي داند.

روياي تعبير نشده سرنگوني‌طلبان

اين فعال سياسي اصلاح طلب تاكيد دارد كه « عبور از اصلاحات يك افسانه هست. يك رويا است كه نه براي تندروهاي وطني از ۸۴ تا حالا تعبير شده است و نه براي سرنگوني طلبان تعبير مي شود.» او در نهايت بيان مي كند كه «آينده ايران بستگي به ميزان قبول اصلاحات در حاكميت دارد.»

مطلع هستيد كه بخشي از معترضين دي ماه چه در شعارهاي خياباني و چه در فضاي مجازي به طور مداوم عليه اصلاح طلبان و صورت هاي شاخص اين جريان فعال هستند. آيا اين به معني ريزش بدنه اصلاح طلب و پروار شدناپوزيسيون است؟

جريان اصلاحات در دومين دهه حيات خود آيا با چالش و مهجوريت از سوي بدنه اجتماعي خود مواجه است؟ اين پرسشي است كه حميدرضا جلايي پور، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ا

اتفاقا معترضين به اصلاحات و اصلاح طلبان حمله اي نكردند.

كمتر از پنجاه نفر از چپ هاي ماركسيست راجع به عبور از اصلاحات و اصولگرايان شعار دادند و بعد ده ها بار بي بي سي و من و تو و آمد نيوز آن را پخش كرد؛ لذا اصلا اين پرسش شما متاثر از «جوسازي» رسانه هاي سرنگوني طلب هست؛ نه واقعيت. توجه داشته باشيد نه آن ١١٠ هزار مردم معترض در آن١٠ شب عليه اصلاحات شعار دادند؛ نه آن ١١٠ هزار نفر، نماينده همه اقشار شهري ايران بودند. شما بر اساس چه پايه اي اين پرسش رامي كنيد!؟

اصلاح طلبي براي استمرار و تعميق در جامعه چه راهي پيش رو دارد؟

اولا راه اصلاح طلبي را اصلاح طلبان جدي دنبال كنند و متاثر از «انقلابيون شرمنده» و همين تبليغاتي كه اشاره كردم، نشوند. ثانيا درس هايي كه اصلاح طلبان، دولت، حاكميت و جامعه مدني بايد از اعتراضات بگيرند جدي بايد تلقي شود. من در يك نوشته اي اينها را احصا كردم كه روزهاي آينده نشر خواهم داد.

روياي تعبير نشده سرنگوني‌طلبان

شرايط امروز كشور از لحاظ چالش هاي بالقوه و بالفعل شرايط ويژه اي هست. در اين شرايط ويژه وظيفه اصلاح طلبانچيست؟

همه جوامع در شرايط ويژه هستند و اين مختص ايران نيست. وظيفه اصلاح طلبان را در پرسش قبلي پاسخ دادم. يكي از وظايف اصلاح طلبان اين است كه «سازماندهي» جبهه اصلاحات بايد منسجم تر عمل كند. جناب عارف جزو سرمايه هاي اصلاحات هستند ولي شوراي اصلاح طلبان به حضور افراد مجربي مثل بهزاد نبوي، امين زاده و ميردامادي نيازمند است.

اصلاح طلبان به درستي از دولت روحاني حمايت كردند و به درستي اين حمايت را استمرار داده اند با اين حال بخش هايي از عملكرد دولت در ميان بدنه اجتماعي آنها باعث بروز يأس شده است هست. كارويژه امروز اصلاح طلبان چيست؟

جريان اصلاحات در دومين دهه حيات خود آيا با چالش و مهجوريت از سوي بدنه اجتماعي خود مواجه است؟ اين پرسشي است كه حميدرضا جلايي پور، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ا

جناب روحاني درپاسخ به اعتراضات شايسته است اولا تيم اقتصادي اش را بازسازي كند. هر ابر چالش جامعه بايد در دولت يك مسوول مشخص داشته باشد. شايسته است قدرت جهانگيري در دولت اول روحاني دوباره اعاده شود. ثانيا خود روحاني شايسته است حاكميت را بر سر امور كليدي (مثل جايگاه نظاميان در اقتصاد، بازسازي صداوسيما و غيرسياسي عمل كردن قوه قضاييه) به اجماع نزديك كند. ثالثا دولت چتر اجتماعي اش را براي اقشار آسيب پذير براق وكارا كند.

مجموعه اين سوالات براي اين بود كه به اين پرسش برسيم. شرايط امروز بي ترديد خاص هست. آينده اصلاح طلبي در ايران به چه پارامترهايي وابسته است؟

آينده اصلاحات به اين مربوط است كه اصلاح طلبان نسبت به راه اصلاحات مثل شرمنده ها عمل نكنند. به حاكميت و دولت در پاسخ انساني و مناسب به مردم معترض كمك كنند. كمك كنند تا اين همه نخبگان جامعه مدني به اشتباه (مثل پرسش ابتدايي شما) مردم را نااميد نكنند.

روياي تعبير نشده سرنگوني‌طلبان

چه عواملي مي تواند پروژه اصلاح طلبي را ناكام كرده يا به تعويق اندازد؟

بعيد مي دانم اصلاحات ناكام بشود. حل معضلات كشور راهي جز قبول اصلاحات در چهار سكوي حاكميت، دولت، جريان سياسي اصلاحات و نيروهاي جامعه مدني ندارد. عواملي كه مي تواند يك مقدار به اصلاح طلبان فشار بياورد سه عامل فشار دولت موازي عليه اصلاحات، مهار نشدن مشكلات اقتصادي مردم و جوسازي سرنگوني طلبان است.

شما چه چشم اندازي براي اصلاحات در ايران مي بينيد؟

يك مجلس موفق تر و يك رييس جمهوري ادامه دهنده راه اصلاحات.

آيا همچنان مي توان به اصلاح اميدوار بود يا مثل بخشي از شعاردهندگان دي ماه بايد از اصلاحات هم عبور كرد؟

ابتداي گفت وگو پاسخ دادم. عبور از اصلاحات يك افسانه هست. يك رويا است كه نه براي تندروهاي وطني از ۸۴ تا حالا تعبير شده است و نه براي سرنگوني طلبان تعبير مي شود.

اگر گمان كنيم اصلاح طلبي در ايران ديگر پاسخگو نيست چه چيزي پسِ اين فكر وجود دارد؟

شما اصلا به راه اصلاحات شك نداشته باشيد. زيرا براي حل ابر چالش هاي ايران چند راه بيشتر متصور نيست: يكي انقلاب كلاسيك ديگر، يا انقلاب آرام، يا فروپاشي ناشي از ناكارآمدي حاكميت، يا تقاضاي دخالت خارجي و بالاخره راه اصلاحات. كم هزينه ترين و ممكن ترين راه همان راه اصلاحات است كه بيست سال است اين مسير را كثيري از اقشار جامعه ايران گزینش كرده اند. بقيه راه ها ايران را وارد دوره اي از ناامني مي كند.

آينده ايران را چگونه مي بينيد؟

آينده بستگي به ميزان قبول اصلاحات در حاكميت دارد. من اعتقاد دارم ساير سكوها در جامعه اصلاحات را مي پذيرند. اگر حاكميت هم از اعتراضات درس بگيرد پانزده سال ديگر موقعيت ايران از تركيه پيشي مي گيرد. از مصر و پاكستان همين الان هم پيش تر هستيم.

ايران كشور توانمندي هست، من اين سياه نمايي هاي غلو شده است راجع به ايران را قبول ندارم. سرمايه ما براي آينده «اميد ما» و توانايي هاي ايران براي ساختن بهتر ايران هست. سرمايه ما براي آينده «اميد ما» و توانايي هاي ايران براي ساختن بهتر ايران است.

اعتماد

واژه های کلیدی: ايران | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs